ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

КОНТАКТ:
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК БЕОГРАД
Вељка Дугошевића 54
11060 Београд
011/ 33 70 951
office@ntpark.rs

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Заинтересована предузећа могу се пријавити за чланство у НТП Београд, попуњавањем следећег обрасца и достављањем доленаведених прилога. У складу са правилима Јавног позива за чланство у НТП Београд могу конкурисати технолошка предузећа која се баве развојем нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то: микро, мала и средња предузећа, као и велика предузећа за лоцирање својих развојних одељења у Парку. Како би се оцењивање спровело на најбољи могући начин, потребно је демонстрирати иновативни, кадровски, финансијски и управљачки потенцијал предузећа која аплицира, као и јасно образложити планове и пројекције програма који ће се реализовати у НТП Београд.

У случају да предузеће оснива ново правно лице,у складу са условима Јавног позива, које ће у НТП Београд спроводити програм, потребно је да се капацитети демонстрирају кроз потенцијал матичног предузећа, док се планирани програм рада који ће спроводити ново правно лице у НТП Београд образлаже посебно у секцији 4 и секцији 5 овог обрасца. Велика инострана предузећа која желе да лоцирају своја развојна одељења у НТП Београд, ће бити у обавези да уз Србији региструју ћерку фирму/огранак/пословну јединицу, пре стицања статуса члана НТП Београд, односно пре усељења у НТП Београд.

Уколико je предузеће које конкурише основано након 2018. године и самим тим не поседује податке о свом пословању за временски период који се тражи у овом обрасцу, потребно је попунити образац подацима који су доступни. У случају да je предузеће које је основано након 2018. године ћерка фирма, као прилог пријави може доставити релеватне податке и референце матичног предузећа, поред обрасца који је попуњен подацима доступним за ћерку фирму.

Сва поља за попуњавање у обрасцу су обавезна. Препоручујемо да податке из формулара сачувате.

Сви подаци наведени у обрасцу ће бити третирани строго поверљиво и биће коришћени искључиво у сврхе пријаве за чланство у НТП Београд.

На основу члана 6, Закона о Рачуноводству ("Сл. Гласник РС", бр. 62/2013), микро правна лица су правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: а) просечан број запослених 10; б) пословни приход 700.000 ЕУР у динарској противвредности; ц) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности. мала су она правна лица која не прелазе: а) просечан број запослених 50, б) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности и ц) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности; средња су она правна лица која не прелазе: а) просечан број запослених 250, б) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, и ц) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности; велика су она правна лица која прелазе оба критеријума наведена за мала и средња предузећа
Oсновни подаци

1. OСНОВНИ ПОДАЦИ

У складу са наведеним условима Јавног позива, конкуришете као :
предузеће које своје пословање планира да у потпуности пребаци у НТП Београд
већ основана ћерка фирма/ огранак/ пословна једница у Србији
предузеће које за спровођење програма у НТП оснива ћерку фирму/ огранак/ пословну јединицу у Србији

Назив предузећа:
Адреса/седиште:
Матични број: Година оснивања:
Адреса интернет презентације:
Контакт особа: Електронска пошта:
Телефон: Мобилни телефон:
Власништво: Приватно  Државно Мешовито
Правна форма: Ортачко друштво Командитно друштво Друштво са ограниченом одговорношћу
  Акционарско друштво Друго:
Величина предузећа: Микро и мало предузеће Средње предузеће Велико предузеће
Сектор у ком предузеће послује: Информационо комуникационе технологије
Биомедицина
Нови материјали и нанонауке
Заштита животне средине и климатске промене
Енергетика и енергетска ефикасност
Пољопривреда и храна
Други (навести који):
Кратак опис чиме се предузеће бави:
REGISTRUJTE SE